Försäljningsvillkor

Senast reviderad 2024-02-13

Inledande bestämmelser

 1. Tillämplighet

House of Martens Försäljningsvillkor gäller för leverans av produkt, tjänst med ovan angivet datum och ersätter tidigare av House of Martens publicerade försäljningsvillkor.

Dessa Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

 1. Produktinformation

Varorna som presenteras på House of Martens webbsida utgör House of Martens ordinarie sortiment.

 1. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på House of Martens webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. House of Martens äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin.

 1. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning till Payson eller som inloggad företagskund via faktura. 

Då faktura ställs ut ska fakturabeloppet finnas tillgängligt på House of Martens bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har House of Martens rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

House of Martens tar ut en faktureringsavgift per faktura. Felaktigheter i en faktura från House of Martens måste reklameras senast 8 dagar efter fakturadatum. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot House of Martens.

Produkterna förblir House of Martens egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har House of Martens rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

 1. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos House of Martens accepterar kunden dessa Försäljningsvillkor. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderläggande. Endast vid webborder skickas mottagningsbekräftelse med information om innehållet i beställningen. Vid inköpsportal bakom ett inlogg kan andra villkor gälla beroende på kundens egna önskemål.

 1. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av House of Martens anlitad transportör.

House of Martens bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Ej uthämtade paket
Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc). Därför tar vi ut en avgift om max 200 kr beroende på vikt om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning ovan.

 1. Återköp

House of Martens accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment senast 14 dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska själv betala frakt för återköpsreturen.

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta House of Martens. Observera att utskickande av retursedel inte innebär att House of Martens godkänt återköpet. Kunden ska returnera produkten till House of Martens tillsammans med kopia på ordersedel. Retur godkänd av House of Martens ska vara House of Martens tillhanda senast 14 dagar efter fakturadatum. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.

Följande produkter omfattas ej av rätten till retur:
• Lagerlagd produkt som är förädlad
• Övriga ej returnerbara produkter (exempelvis, kundanpassade produkter.)

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

 1. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till House of Martens. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och House of Martens. 

 1. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till House of Martens, dock senast 14 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Vid reklamation ska kund kontakta House of Martens. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Vid retur av produkten ska returfrakten till House of Martens vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har House of Martens rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage. Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund.

 1. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. House of Martens lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor. 

 1. Ansvar

Föreligger fel som House of Martens ansvarar för åtar sig House of Martens att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. House of Martens är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i House of Martens sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av House of Martens eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av House of Martens. House of Martens ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot House of Martens med anledning av fel. House of Martens ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.

Det totala ansvar som kan uppkomma för House of Martens gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av House of Martens anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

 1. House of Martens webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på House of Martens webbsida ägs av House of Martens. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från House of Martens. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av House of Martens.

 1. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på House of Martens webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till House of Martens. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela House of Martens detta samt byta sitt lösenord.

 1. Personuppgifter

När House of Martens är personuppgiftsansvarig

House of Martens kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av House of Martens integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos House of Martens bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om House of Martens behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

I de fall House of Martens agerar personuppgiftsbiträde åt kunden kommer parterna att ingå separat personuppgiftsbiträdesavtal avseende den behandling av personuppgifter som House of Martens gör för kundens räkning.

 1. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom domstol. House of Martens ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol.

 1. Force Majeure

House of Martens äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför House of Martens kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

 1. Övrigt

House of Martens förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på House of Martens webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan House of Martens skriftliga samtycke.

House of Martens förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Försäljningsvillkor.

Beställningar

Leveranstiden är ca 4-14 arbetsdagar inom Sverige.

Returer

14 dagars returrätt. Villkor tillkommer.

100% Säker betalning

Payson / MasterCard / Visa / Faktura